Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg  

PDF: cao gehandicaptenzorg 2014-2015 (Abvakabo FNV niet getekend)
Oproep kandidaatstelling sectorverkiezingen 2014

Langere openstelling: stel je kandidaat voor jouw sector

Deze winter zijn er verkiezingen voor het sectorbestuur van de drie nieuwe sectoren van... Lees verder

Deze cao
Mei 2014: Verschillende bonden en werkgevers in de Gehandicaptenzorg hebben een nieuwe cao GHZ afgesloten voor 2014. Abvakabo FNV heeft dit akkoord niet ondertekend. Wij vinden de gemaakte afspraken over het beperken van gebroken diensten, de nul-urencontracten en over de werkzekerheid bij aanbestedingen namelijk ruim onvoldoende. Om onze eisen voor een betere cao GHZ kracht bij te zetten  hadden we op 26 mei een actie samen met de leden gepland. Deze actie verschuiven we naar een later moment.
VGN heet aangegeven weer met ons om de tafel te willen. Omdat we niet al ons kruit willen verschieten, gaan we eerst in gesprek. Ben jij ook benieuwd naar de uitkomst van de gesprekken? Houd de website in de gaten en volg de ontwikkelingen.


Planning voorafgaande cao traject

10 februari 2014:
Start formeel overleg tussen vakbonden en de werkgevers Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

December 2013 / januari 2014:
De bonden die bij de cao GHZ betrokken zijn (Abvakabo FNV, FBZ, NU’91 en CNV) hebben overeenstemming bereikt over een gezamenlijke inzet voor de cao-onderhandelingen. De speerpunten van de FNV campagne, hebben nadrukkelijk een plek in die gezamenlijke inzet: behoud van koopkracht en inzetten op échte banen.

17 december 2013:
De LAC-leden (Landelijke Adviescommissie) hebben unaniem ingestemd met het vertalen van de uitkomsten van de cao-enquête naar de cao-inzet. Ook gaat het LAC akkoord met de inzet voor een kortdurende cao voor 2014. In die cao wordt een beperkt aantal onderwerpen behandeld en vastgelegd. De sector staat voor een grote uitdaging door de wijzigingen in de langdurige zorg. Daarom willen we 2014 gebruiken voor het uitwerken van de overige onderwerpen, zodat er begin 2015 een stevige nieuwe cao GHZ ligt.

November/december 2013:
Ophalen wensen met behulp van enquete.
Lees over de uitkomsten van de cao-enquête

30 november 2013: Start FNV campagne. Grote bijeenkomst voor leden GHZ.  

28 november 2013: bijeenkomst voor or-leden in de GHZ over onder meer bevoegdheden van de or zoals die zijn vastgelegd in de cao.

8 november 2013: Expertmeeting. Medewerkers uit de GHZ bespreken samen met Abvakabo FNV wat zij in hun dagelijkse werk voor effecten zien, dan wel concreet verwachten, van de kabinetsplannen. Lees hier het verslag van de expertmeeting.

Zomer 2013: Een actie onder de leden gehandicaptenzorg heeft tops en tips opgeleverd. Waarom kunnen medewerkers hun werk nu goed doen (tops)? En hoe zouden ze hun werk beter kunnen doen (tips)? De resultaten geven een eerste richting aan de ideeën over de inzet van Abvakabo FNV. Resultaten van de actie:

 • 110 ingezonden kaarten (digitaal en fysiek): Het geeft een goed eerste beeld van wat leeft in de sector en van de medewerker in de gehandicaptenzorg: hart voor de cliënt en enorm betrokken.

Top 5 ‘tops’

 • Werken met de doelgroep
 • Werken met fijne collega’s
 • Zeggenschap over werk en werktijden
 • Mooi werk
 • Goede scholingsmogelijkheden

Top 5 ‘tips’

 • Werktijden: roostering, te veel flex, korten uren, betere verdeling werk en privé
 • Minder bureaucratie, papieren rompslomp. Stoppen met minutenregistratie
 • Meer tijd voor de cliënt
 • Meer collega’s
 • Niet bezuinigen op de zorg aan gehandicapten
 
 

Veelgestelde vragen

Als je in de gehandicaptenzorg werkt en je je baan verliest door een reorganisatie of vermindering/beëindiging werkzaamheden, dan heb je misschien recht op wachtgeld. Op de cao pagina Gehandicaptenzorg vind je meer informatie over wachtgeld.

Het is in de sector bijna onvermijdelijk dat je op onregelmatige tijden werkt. Je werkgever kan je dan ook opdragen dit soort werkzaamheden te verrichten, er zijn echter enkele uitzonderingen. Een zwangere werkneemster is niet verplicht om overwerk, onregelmatige diensten, bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten, consultatiediensten of (nacht)aanwezigheidsdiensten te verrichten.

Daarnaast kan een werknemer van 57 jaar en ouder niet verplicht worden tot het verrichten van nachtdiensten. (Nachtdiensten zijn diensten waarin meer dan een uur arbeid wordt verricht tussen 0.00 en 06.00 uur, niet zijnde een nachtaanwezigheidsdienst/slaapdienst). 

Tot slot kan een werknemer die op 1 oktober 2009 55 jaar of ouder was en gebruik maakte van de ontziebepaling van artikel 6:7 cao Gehandicaptenzorg 2007-2008,  aangeven van deze ontziebepaling gebruik te willen blijven maken.

Het loon van de werknemer wordt vanaf gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid volledig doorbetaald. De daaropvolgende 52 weken ontvangt de werknemer 70procent van zijn loon. Over de uren waarin de werknemer volgens zijn re-integratieplan, passende arbeid of werkzaamheden zonder loonwaarde verricht, ontvangt hij 100 procent van zijn loon. Onder werkzaamheden zonder loonwaarde worden verstaan het verrichten van werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis, het volgen van scholing en het lopen van stage.

Stagiairs hebben recht op stagevergoeding indien het een stage betreft die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. De stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt;
 2. De stage duurt langer dan een maand;
 3. De stage heeft een minimale omvang van 150 uur.

De hoogte van de stagevergoeding bedraagt 275 euro bruto per maand  voor een stage van gemiddeld 36 uur per week, inclusief onkostenvergoeding (waaronder mede de reiskosten woon-werkverkeer en telefoonkosten worden verstaan). Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

Je ontvangt zes maanden voor je herregistratiedatum een oproep voor herregistratie van het BIG-register.

Verpleegkundigen die ook na 2013 geregistreerd willen blijven in het BIG-register moeten voldoen aan de eisen die de wet BIG in artikel 3 voorschrijft. Als verpleegkundige moet je je iedere 5 jaar opnieuw laten registreren. De planning is dat in januari 2013 de eerste herregistratie een feit is. Om voor deze herregistratie in aanmerking te komen moet je over de laatste vijf jaar aan de volgende eisen voldoen:

 • In een periode van vijf jaar 1840 uur gewerkt hebben. Dit is gemiddeld een dag in de week.
 • Of in die tijd een scholing tot basisverpleegkundige hebben gevolgd.

Werkervaring is voor de werkende verpleegkundige de enige eis waaraan voldaan moet worden om de herregistratie wet BIG te krijgen.

Meer informatie op www.bigregister.nl/heregistratie

Voor elke feestdag - niet vallend op een zaterdag of zondag - wordt 7,2 uur gerekend naar rato van de omvang van het dienstverband. Als een werknemer een dienstverband van 50% heeft, dient 3,6 uur gerekend te worden. Daarmee wordt pech en geluk uitgesloten in geval van part-timers en werknemers met een wisselend rooster.

Het aantal te werken uren op jaarbasis (netto) wordt bepaald door de overeengekomen arbeidsduur (bruto) te verminderen met vakantie-uren, betaald verlof en feest- en gedenkdaguren Het netto te werken aantal uren, vermeerderd met vakantie-uren, wordt vastgelegd in een individueel arbeids- en rusttijdenpatroon. Deze uren worden ingeroosterd op (contractueel) overeengekomen dagen, waarbij de voor 1 januari 2002 gemaakte afspraken worden gerespecteerd.

In overleg met de werknemer wordt de indeling van zijn arbeidspatroon bepaald. Het overleg vindt ten minste jaarlijks plaats en is gericht op het bereiken van overeenstemming. De werkgever houdt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de vaststelling van het arbeidstijdpatroon van de werknemer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid, waaronder in elk geval begrepen de zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en naasten alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de werknemer worden gedragen. Indien de individuele wensen niet sporen met het instellingsbelang, gaat het instellingsbelang voor.

De spreiding van het aantal te werken uren over het jaar dient te leiden tot een evenwichtig arbeidspatroon. In het arbeidspatroon dienen zowel de te werken uren als de geclusterde vrije tijd duidelijk herkenbaar te zijn.

Een gebruikelijke werkdag loopt van 7.00 tot 20.00 uur. Wie daarbuiten werkt heeft recht op een toeslag. De hoogte daarvan hangt af van het tijdstip en de dag waarop wordt gewerkt. Voor de berekening van de toeslag geldt als maximum het uurloon afgeleid van nummer 19 van de inpassingstabel. In de cao kun je zien welke percentages gelden.

Let op: als je werkgever besluit dat je minder op onregelmatige tijden moet gaan werken kun je recht hebben op een afbouwregeling.


Meer veelgestelde vragen

Details

OnderhandelaarsGijsbert Boggia, Hans Everhard
WerkingssfeerWerknemers in de gehandicaptenzorg
Aardbedrijfstak
WerkgeverVereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Andere bonden

CNV Publieke Zaak, FBZ ( Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg) en NU'91

LooptijdTot 1 mrt 2014