Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > Jeugdzorg

Jeugdzorg  

cao jeugdzorg 2014-2015 bijlage 1 - functieboek nieuw bijlage 1D - functieboek oud
wijkverpleegkundige_thuis_bij_oudere_man (ANP: Koen Suyk)

RegioSessies 'Risico's van ambulant en alleenwerken'

Op 3 of 5 februari ben je welkom op de RegioSessie ‘Risico’s van ambulant en alleenwerken’.... Lees verder

Deze cao
augustus 2014: Op deze pagina staat het cao-akkoord voor de Jeugdzorg zoals dat in juni is afgesproken. Daarnaast vind je hier de nieuwe salaristabellen voor de cao Jeugdzorg waarbij rekening is gehouden met de salarisverhoging van 2% per 1 oktober 2014 en van 0,4% met ingang van 1 januari 2015. Op dit moment wordt het cao-akkoord omgezet in een nieuwe cao-tekst. Als die klaar is zullen we de nieuwe tekst hier plaatsen.

Juli 2014: Het merendeel van de leden van Abvakabo FNV heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Jeugdzorg. De cao heeft een looptijd van een jaar, van 1 mei 2014 t/m 30 april 2015. Per oktober 2014 krijgen de werknemers in de jeugdzorg een loonstijging van 2 procent en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. Andere positieve punten zijn het overeind blijven van de huidige wachtgeldafspraken, afspraken over registratiekosten en de afspraak om het advies van de Stichting van de Arbeid voor reparatie van het derde WW-jaar te volgen. Verder komt er een nieuw functieboek en wordt het zogeheten vitaliteitsbudget beperkt.

Juni 2014: Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Jeugdzorg. Deze leggen we graag aan je voor, want leden hebben het laatste woord. Stemmen kon tot en met maandag 30 juni.

Maart 2014: Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en FBZ zijn sinds februari 2013 in overleg met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe cao Jeugdzorg. In deze nieuwsbrief informeren we je over het moeizame verloop van de onderhandelingen.

Maart 2014: Functiegebouw
Bij de onderhandelingen van de huidige cao Jeugdzorg is de afspraak gemaakt om het functiegebouw te herzien en te komen tot meer generieke functies. Het voorstel is aan onze leden voorgelegd.

Februari 2014: Moeilijke onderhandelingen cao Jeugdzorg. De onderhandelingen voor een nieuwe cao Jeugdzorg verlopen stroef. Met name over onderwerpen als salaris en wachtgeld zijn er grote verschillen tussen wat de bonden en de werkgevers willen. De bonden vinden dat werknemers tenminste hun huidige koopkracht moeten behouden; werkgevers bieden veel minder. Daarnaast willen de werkgevers fors ingrijpen in de huidige wachtgeldregeling, terwijl wij de huidige regeling voorlopig willen houden omdat er juist nu in onzekere tijden een fatsoenlijke wachtgeldregeling nodig is.

Over een groot aantal andere punten, zoals bijvoorbeeld het loopbaanbeleid, ORT en de caseloadnormen zijn we het ook nog lang niet eens. De knelpunten zijn besproken met de leden uit de Landelijke Adviescommissie (LAC). De volgende onderhandelingen staan gepland op 24 maart. We houden jullie op de hoogte.

Februari 2014: De Cao-onderhandelingen Jeugdzorg. De cao Jeugdzorg is vorig jaar verlengd tot 1 mei 2014. Ondertussen zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Jeugdzorg in volle gang. Op 31 januari 2014 hebben werkgevers en bonden de hele dag onderhandeld. Wat blijkt? Er zit een groot gat tussen de wensen van beide partijen op meerdere punten. We voorzien dan ook dat verdere onderhandelingen niet makkelijk zullen worden. Een volgende afspraak staat gepland op vrijdag 21 februari 2014. Wij houden je op de hoogte.  

November 2013: Er is de afgelopen tijd veel gebeurd in de sector Jeugdzorg. Denk aan de nieuwe Jeugdwet en transitieplannen. Je leest hier meer over in onze nieuwsbrief van november. Ook informeren we je over de cao Jeugdzorg en sociale plannen en de FNV Manifestatie: Koopkracht en echte banen.

juli 2013: De positie van de Bureaus Jeugdzorg wijzigt in de toekomst ingrijpend. De komende jaren worden vele veranderingen ingezet en reorganisaties zijn onvermijdelijk. De bonden hebben dan ook een Principeakkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg gesloten. Dit landelijk sociaal kader heeft als uitgangspunt gedwongen ontslag zoveel als mogelijk te voorkomen en de mogelijkheden van herplaatsing te maximaliseren. Lees hier het principeakkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg.

Wijziging Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2013: Per 1 juli 2013 stijgt het wettelijk bruto minimumloon van € 1469,40 naar € 1477,80 per maand. Het stijgingspercentage bedraagt 0,57% (Staatscourant nr. 11355, 1 mei 2013). De salarisschalen voor de ID-banen in de cao zijn gebaseerd op het minimumloon en opgenomen in bijlage VIII onder artikel 1 lid 2.

Volgens cao-afspraak wordt de verhoging als volgt toegepast:

  • Periodiek 0 is opgehoogd tot € 1477,80;
  • Periodiek 9 is 130% van € 1477,80, zijnde € 1.921,14;
  • Alle tussenliggende periodieken zijn verhoogd met 0,57%.  

De periodieken aan deze stijging zijn aangepast in de loontabellen. Je vindt deze hier.

26 april 2013: Er is een nieuwsbrief verstuurd met het laatste nieuws over de cao en de sociaal plannen. Lees hier de nieuwsbrief (pdf).

20 maart 2013: Tussentijdse wijziging cao Jeugdzorg 2011-2013: De cao-partijen Jeugdzorg hebben in verband met de aanpassing van de AOW-gerechtigde leeftijd, artikel 12 lid 3 van de CAO Jeugdzorg tussentijds gewijzigd. Deze wijziging neemt de eventuele verwarring weg die kan ontstaan bij werkgevers en werknemers over de rechtsgeldigheid van artikel 12 lid 3 van de cao en of de arbeidsovereenkomst daarmee wel automatisch eindigt.

15 februari 2013: de inzet van de werkgevers en de bonden voor het cao-overleg Jeugdzorg is bekend: 

28 januari 2013: Leden van de bond hebben massaal ingestemd met de hoofdlijnen van de concept inzet voor de nieuwe cao Jeugdzorg. Wij ontvingen veel goede aanvullende  voorstellen. Deze worden door ons beoordeeld. Het is niet mogelijk om aan ieders wensen te voldoen, maar wij nemen zoveel mogelijk mee naar de cao tafel. In overleg met onze Leden van de LAC maken wij een definitieve inzet. 

In tijden van krimp, bezuinigingen en transitie is het logisch dat veel jeugdzorgwerkers zich zorgen maken over hun baan en de werkgelegenheid in de sector. Hiervoor willen ze veel aandacht. Dit was dan ook een veel gehoorde reactie. Dit heeft onze aandacht. Zo zijn wij al in gesprek met de werkgevers over de mogelijkheid om een sociaal plan voor de Bureaus Jeugdzorg af te sluiten.

16 januari 2013: Er is een conceptinzet voor de cao jeugdzorg 2013-2014. Leden konden t/m 24 januari aangeven wat ze van deze conceptinzet vinden.

‘Al veel bereikt voor mensen in de jeugdzorg’

‘Ik zet mij in om de werknemers zo goed mogelijk uit te rusten om het zware, maar dankbare werk in de jeugdzorg te doen. En vooral: te blíjven doen!’
 
 

Veelgestelde vragen

Het einde van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (op dit moment 65 jaar) is gewijzigd in de cao jeugdzorg per 1 april 2012. De arbeidsovereenkomst eindigt niet langer meer op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Sinds 1 april 2012 eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege op de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit heeft natuurlijk te maken met de wijziging van de AOW ingangsdatum.

Ja. Een werknemer van 55 jaar of ouder, die buiten zijn schuld minder onregelmatig gaat werken, behoudt onder voorwaarden de toelage.

Wie de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) volgt is niet in dienst en ontvangt geen salaris maar een stagevergoeding van € 250,- per maand, gebaseerd op een werkweek vanaf 32 uur, tenzij in overleg een andere vergoeding wordt afgesproken.

Wie de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) of een duale leerroute volgt en bij de werkgever het beroepspraktijkvormend onderdeel vervult, heeft aanspraak op een salaris. De hoogte daarvan verschilt per opleiding en leerjaar.

Als je functie niet meer klopt met de beschreven functie zoals is opgenomen in het functieboek dan kan je, in overleg met je werkgever, om herziening van je functiebeschrijving en –waardering vragen. De werkgever kan je functiebeschrijving herschrijven en deze (schriftelijk) aan je voorleggen. Zijn jullie beiden akkoord dan moeten jij en je werkgever de functie ondertekenen.

Ben je het niet eens met de inhoud van de (herziene) functie dan kan je binnen 30 dagen na ontvangst van je nieuwe functiebeschrijving bezwaar maken bij de Commissie van Geschillen.
Bij het vaststellen van de salarisschaal van je nieuwe functie maakt je werkgever gebruik van de Bakkenist Methode Niveau Toekenning. Je krijgt schriftelijk de vaststelling over het salarisbesluit voorgelegd. Zijn jullie beiden akkoord dan moeten jij en je werkgever het besluit ondertekenen.

Ook hier geldt dat als je niet instemt met het salarisbesluit je binnen 30 dagen na ontvangst van de definitieve vaststelling van de inschaling bezwaar kan maken bij de Commissie van Geschillen.

In redelijkheid moet je onregelmatig werken als de werkgever je dit opdraagt, tenzij er in je individuele arbeidsovereenkomsten afwijkende afspraken over zijn gemaakt en tenzij het onregelmatige werken in strijd is met je levensbeschouwelijke opvattingen van jou als werknemer.

Ik werk in de jeugdzorg in een wisselend rooster in een residentiele setting. Als ik ingeroosterd wordt op een feestdag, kan mijn werkgever me verplichten te komen werken?

 

Antwoord: Ja, als je volgens een rooster werkt en op feestdagen moet werken word je hiervoor compensatie in uren gegeven, tenzij de feestdag op zaterdag of zondag valt. Je moet er voor zorgen dat je deze compensatie uren tijdens het lopende kalenderjaar opneemt, anders ben je ze kwijt. Zie artikel 22 van de cao jeugdzorg.

Bovendien is het mogelijk dat je aanspraak maakt op een toeslag als je regelmatig onregelmatig moet werken. Zie hiervoor artikel 28.1 van de cao.

Een beroepscompetentieprofiel is een systematische beschrijving van een beroep. Het profiel beschrijft wat de beroepsbeoefenaar moet kennen, kunnen en weten. De profielen geven aan wat een vakvolwassen (= ervaren) beroepsbeoefenaar met drie jaar ervaring aan vakdeskundigheid moet beheersen. De profielen worden aan de achterban voorgelegd ter bijsturing en vaststelling. De beroepscompententieprofielen zijn opgesteld voor de zorgberoepen voor de verpleging en de verzorging. Voor de sociaal agogische beroepen in de kinderopvang, jeugdzorg, welzijn en de gehandicaptenzorg is er een nieuwe beroepenstructuur.

Rapport Klaar voor de Toekomst
Het rapport Klaar voor de Toekomst zet al de profielen naast elkaar en maakt dwarsverbanden zichtbaar. Het organigram laat zien hoe je kunt doorstromen van niveau naar niveau, om alles iets inzichtelijker te maken.

Download het rapport Klaar voor de toekomst  (pdf).


Meer veelgestelde vragen

Details

OnderhandelaarsGert Noortman
WerkingssfeerWerknemers in de jeugdzorg
Aardbedrijfstak
WerkgeverMOgroep
SectorfondsFCB Dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken
Andere bonden

CNV Publieke Zaak en FBZ

LooptijdTot 30 apr 2011