Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > Kinderopvang

Kinderopvang  

Cao Kinderopvang 2012-2014

Kinderopvang: deel jouw mooie verhaal!

Zijn ze er nog, pedagogisch medewerkers die blij zijn met hun werk? Jij? Mooi! Want dan zijn... Lees verder

Deze cao
De cao KO is algemeen verbindend verklaard van 8-10-2013 t/m 31-12-2014. Lees meer.

12 juni:
Het merendeel van onze leden heeft vóór het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Kinderopvang gestemd. Maar liefst 75 procent van de leden van Abvakabo FNV heeft voor gestemd. Lees ook het bericht 'Leden akkoord met cao Kinderopvang' .  

28 mei 2013:
leden konden tot en met 11 juni op het principeakkoord cao kinderopvang. De stemming is gesloten. 

24 mei  2013: Onderhandelaarsakkoord cao Kinderopvang 2012-2014

23 april 2013: Helaas nog geen cao kinderopvang. 23 mei gaan we weer verder met de onderhandelingen. 

5 april 2013:
Abvakabo FNV en de andere vakbonden hervatten de onderhandelingen over de cao Kinderopvang met de Brancheorganisatie Kinderopvang. De sector wacht al ruim een jaar op een nieuwe cao, maar tot nog toe zonder resultaat. Abvakabo FNV en de de Brancheorganisatie hopen dat er een einde komt aan de onzekerheid in de kinderopvang en dat er zo snel mogelijk een nieuw akkoord ligt.

23 november 2012: De nieuwe cao Kinderopvang is onlangs voor een tweede keer afgewezen door de werkgevers. Ook hebben de werkgevers aangegeven voorlopig niet verder te willen onderhandelen. De nieuwe cao kinderopvang gaat dus niet in op 1 januari 2012. De cao-loze periode duurt nu voort… de hoogste tijd dus om je hierover te informeren.

12 november 2012:  De voorzitter van de brancheorganisatie Kinderopvang heeft in een reactie op de brief van Abvakabo FNV aangegeven dat ze in het eerste kwartaal van 2013 verder willen praten. De brancheorganisatie zegt te willen wachten, omdat eind van dit jaar en in het eerste kwartaal van het volgend jaar duidelijker zou zijn wat de draagkracht van de branche voor 2013 zal zijn. Wat dat verder inhoudt staat in de brief niet vermeld.

5 november 2012: Abvakabo FNV heeft een brief gestuurd naar het bestuur van de Branchorganisatie Kinderopvang naar aanleiding van de afwijzing.

31 oktober 2012: Voor de tweede keer op rij hebben de werkgevers in de kinderopvang het onderhandelingsresultaat van de vakbonden en de Brancheorganisatie Kinderopvang over een nieuwe cao afgewezen. Leden van Abvakabo FNV stemden wel massaal in het met resultaat.

10 oktober 2012: Stem nu op je nieuwe cao Kinderopvang! Er is een resultaat voor een nieuwe cao Kinderopvang. De cao is daarmee nog niet definitief. Jij hebt het laatste woord. Tot en met 28 oktober kon op het resultaat worden gestemd.

Wat is er allemaal voorafgegaan?

 
 

Veelgestelde vragen

Op grond van art. 5.3 cao Kinderopvang heb je jaarlijks recht op een verhoging van je  salaris met 1 salarisnummer, totdat het maximumsalaris bereikt is. Dit geldt ook in deze periode, dat er geen nieuwe cao is afgesproken.

In sommige gevallen kan je werkgever je belonen met extra salarisnummers, namelijk als je zeer goed of uitstekend functioneert. Daarvoor is wel nodig dat je werkgever met de OR/PVT een beoordelingsregeling heeft afgesproken.  In het geval dat je aantoonbaar onvoldoende zou functioneren kan je werkgever op basis van deze beoordelingsregeling de jaarlijkse verhoging achterwege laten.

Je werkgever moet het toekennen van een extra verhoging en het achterwege laten van de verhoging  van tevoren schriftelijk en gemotiveerd (dus met redenen) aan je melden. In je arbeidsovereenkomst moet de datum van de jaarlijkse verhoging vermeld staan (artikel 3.2 cao).

December is de maand waarin medewerkers in de kinderopvang aanspraak kunnen maken op een extra beloning. Volgens de cao kinderopvang heb je recht op uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 3,5 procent van het totale jaarsalaris in december (2012) als de met de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) afgesproken doelen of resultaten zijn behaald. Dit is dus afhankelijk van de afspraken binnen jullie organisatie.

Heeft de werkgever geen initiatief genomen om doelen of resultaten af te spreken? Dat betekent dat je werkgever de eindejaarsuitkering sowieso moet uitbetalen.

Geeft je werkgever aan geen geld te hebben om de ‘eju/bonus’ uit te betalen? Dit is geen geldig excuus, werkgevers moeten hier gedurende het kalenderjaar geld voor reserveren.

Weet je niet of er afspraken zijn gemaakt in jouw organisatie? Vraag dit dan na bij de OR of PVT.

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft per 1 januari 2012 de vergoedingsbedragen gewijzigd. Deze zijn in de CAO vastgelegd in artikel 6.10 (gebroken diensten) en in de standaardregelingen uit bijlage 7, horend bij cao-artikel 6.5 (reiskosten woon-werkverkeer) en cao-artikel 6.6 (reis- en verblijfkosten dienstreizen). Kijk hier voor de actuele bedragen.
De salarisschaal Instroombanen cao Kinderopvang is per 1 januari 2012 gewijzigd. In de cao Kinderopvang is in bijlage 3, artikel 4 opgenomen dat de salarisschaal Instroombanen is gekoppeld aan het Wettelijk minimum loon. Kijk hier voor de actuele bedragen.

Ja, de cao geeft al jaren de mogelijkheid om met instemming van de or of PVT een variabele werktijdregeling overeen te komen. Dat kan betekenen dat de ene week meer/minder wordt gewerkt dan in de andere week. Je contract blijft dan hetzelfde en ook je salaris verandert in principe niet. Per werkweek kan in dat geval maximaal 1/9 deel worden afgeweken van de arbeidsovereenkomst (tenzij je individueel instemt met een meer afwijkende regeling).

Voor werknemers met een contract van 18 uur of minder kan echter vanaf 1 mei 2010 een afwijking van 1/4 deel plaatsvinden. Dat betekent dat nu een grotere afwijking mogelijk is, dan op basis van de oude cao.

Binnen een bepaald tijdsbestek (bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal) moet wel worden voldaan aan de gemiddelde arbeidsduur uit het contract. Welke tijdsbestek van toepassing is, is afhankelijk van de interne werktijdenregeling. In ieder geval moet de regeling er in voorzien dat per 31 december van het betreffende kalenderjaar,  geen urensaldo resteert.

Nieuw in de cao is dat de werkgever kan voorstellen om 26 uur van het verlofbudget collectief uit te betalen. Let op, hij hoeft dit dus niet te doen. Als je werkgever dit voorstelt, dan kun je altijd nog zelf beslissen op welke wijze je met het verlofbudget wenst om te gaan. Artikel 7.3 lid 4a van de cao geeft de diverse mogelijkheden, het hoeft dus niet! Het is dan ook verstandig om hierover afspraken met je werkgever te maken en deze schriftelijk vast te leggen. Het moment dat je deze keuze moet doorgeven aan de werkgever, is afhankelijk van de interne vakantieregeling binnen de organisatie.
Ja, wij hebben gestreefd om tot één cao binnen de Kinderopvang te komen en dat is gelukt! De vakbonden, waaronder Abvakabo FNV, hebben met zowel de MO-groep als BKN (werkgeversorganisaties) afgesproken dat alle arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers binnen de Kinderopvang per 1 mei 2010 hetzelfde zijn. Hiermee is bijlage A van de cao Kinderopvang komen te vervallen.
Zowel de cao Kinderopvang (KO) als de cao Branche Kinderopvang Nederland (BKN) 2009-2010 kennen overgangsbepalingen omtrent het seniorenverlof die blijven bestaan.

Meer veelgestelde vragen

Details

OnderhandelaarsDebbie van Leiden, Ilse van der Weiden
WerkingssfeerWerknemers in de kinderopvang
Aardbedrijfstak
WerkgeverBrancheorganisatie Kinderopvang
SectorfondsFCB Dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken
Andere bonden

CNV Publieke Zaak en De Unie

LooptijdTot 31 dec 2014