Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > Kinderopvang

Kinderopvang  

Cao Kinderopvang 2012-2014
Oproep kandidaatstelling sectorverkiezingen 2014

Langere openstelling: stel je kandidaat voor jouw sector

Deze winter zijn er verkiezingen voor het sectorbestuur van de drie nieuwe sectoren van... Lees verder

Deze cao
De onderhandelingen voor een nieuwe cao Kinderopvang zijn gestart op woensdag 8 oktober 2014. De inzetbrief voor de nieuwe cao is hier te vinden. Abvakabo FNV zet in op meer koopkracht door echte banen. Onzekere contracten en het aanpakken van de werkdruk staan centraal in de inzet. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de naleving van de cao. Lees hier de inzet brief van Abvakabo FNV.

Cao's Kinderopvang
Mei 2013:Onderhandelaarsakkoord cao Kinderopvang 2012-2014. De cao KO is algemeen verbindend verklaard van 8-10-2013 t/m 31-12-2014. Lees meer.

Oktober 2012:Onderhandelaarsakkoord cao Kinderopvang 2012-2013

 
 

Veelgestelde vragen

Op grond van art. 5.3 cao Kinderopvang heb je jaarlijks recht op een verhoging van je  salaris met 1 salarisnummer, totdat het maximumsalaris bereikt is. Dit geldt ook in deze periode, dat er geen nieuwe cao is afgesproken.

In sommige gevallen kan je werkgever je belonen met extra salarisnummers, namelijk als je zeer goed of uitstekend functioneert. Daarvoor is wel nodig dat je werkgever met de OR/PVT een beoordelingsregeling heeft afgesproken.  In het geval dat je aantoonbaar onvoldoende zou functioneren kan je werkgever op basis van deze beoordelingsregeling de jaarlijkse verhoging achterwege laten.

Je werkgever moet het toekennen van een extra verhoging en het achterwege laten van de verhoging  van tevoren schriftelijk en gemotiveerd (dus met redenen) aan je melden. In je arbeidsovereenkomst moet de datum van de jaarlijkse verhoging vermeld staan (artikel 3.2 cao).

Nee, met ingang van januari 2014 geldt de verplichting voor de werkgever om een eindejaarsuitkering te betalen niet meer. Je ontvangt in december geen eindejaarsuitkering meer, behalve als er aanvullende of speciale afspraken zijn gemaakt in je organisatie. Dat kun je navragen bij je OR of je werkgever. Wel is in de cao kinderopvang afgesproken dat je per 1 februari 2014 een loonstijging van 1 procent ontvangt en per 1 december 2014 een loonstijging van 2 procent. Je salaris gaat vanaf december dus iets omhoog. Dit is geen eindejaarsuitkering, maar een loonstijging van 2procent, welke je maandelijks gaat ontvangen. Je werkgever is verplicht deze afgesproken loonstijging na te leven.

Als je op 1 september 2014 in dienst was bij een kinderopvangorganisatie dan kun je aanspraak maken op een eenmalige uitkering. Dit is een bedrag van € 150,- als je fulltime werkt. Als je minder uren werkt, dan ontvang je een bedrag naar rato van het aantal uren van je contract. Heb je op 1 september 2014 een oproepcontract, dan reken je met het gemiddelde aantal uren over de maanden juni, juli en augustus. Geeft je werkgever aan dat er geen geld is om de uitkering uit te betalen? Dat is geen geldig excuus, het is een cao-afspraak van 2012, je werkgever heeft hiervoor kunnen reserveren.

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft per 1 januari 2012 de vergoedingsbedragen gewijzigd. Deze zijn in de CAO vastgelegd in artikel 6.10 (gebroken diensten) en in de standaardregelingen uit bijlage 7, horend bij cao-artikel 6.5 (reiskosten woon-werkverkeer) en cao-artikel 6.6 (reis- en verblijfkosten dienstreizen). Kijk hier voor de actuele bedragen.
De salarisschaal Instroombanen cao Kinderopvang is per 1 januari 2012 gewijzigd. In de cao Kinderopvang is in bijlage 3, artikel 4 opgenomen dat de salarisschaal Instroombanen is gekoppeld aan het Wettelijk minimum loon. Kijk hier voor de actuele bedragen.

Ja, de cao geeft al jaren de mogelijkheid om met instemming van de or of PVT een variabele werktijdregeling overeen te komen. Dat kan betekenen dat de ene week meer/minder wordt gewerkt dan in de andere week. Je contract blijft dan hetzelfde en ook je salaris verandert in principe niet. Per werkweek kan in dat geval maximaal 1/9 deel worden afgeweken van de arbeidsovereenkomst (tenzij je individueel instemt met een meer afwijkende regeling).

Voor werknemers met een contract van 18 uur of minder kan echter vanaf 1 mei 2010 een afwijking van 1/4 deel plaatsvinden. Dat betekent dat nu een grotere afwijking mogelijk is, dan op basis van de oude cao.

Binnen een bepaald tijdsbestek (bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal) moet wel worden voldaan aan de gemiddelde arbeidsduur uit het contract. Welke tijdsbestek van toepassing is, is afhankelijk van de interne werktijdenregeling. In ieder geval moet de regeling er in voorzien dat per 31 december van het betreffende kalenderjaar,  geen urensaldo resteert.

Nieuw in de cao is dat de werkgever kan voorstellen om 26 uur van het verlofbudget collectief uit te betalen. Let op, hij hoeft dit dus niet te doen. Als je werkgever dit voorstelt, dan kun je altijd nog zelf beslissen op welke wijze je met het verlofbudget wenst om te gaan. Artikel 7.3 lid 4a van de cao geeft de diverse mogelijkheden, het hoeft dus niet! Het is dan ook verstandig om hierover afspraken met je werkgever te maken en deze schriftelijk vast te leggen. Het moment dat je deze keuze moet doorgeven aan de werkgever, is afhankelijk van de interne vakantieregeling binnen de organisatie.
Ja, wij hebben gestreefd om tot één cao binnen de Kinderopvang te komen en dat is gelukt! De vakbonden, waaronder Abvakabo FNV, hebben met zowel de MO-groep als BKN (werkgeversorganisaties) afgesproken dat alle arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers binnen de Kinderopvang per 1 mei 2010 hetzelfde zijn. Hiermee is bijlage A van de cao Kinderopvang komen te vervallen.

Meer veelgestelde vragen

Details

OnderhandelaarsDebbie van Leiden, Ilse van der Weiden
WerkingssfeerWerknemers in de kinderopvang
Aardbedrijfstak
WerkgeverBrancheorganisatie Kinderopvang
SectorfondsFCB Dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken
Andere bonden

CNV Publieke Zaak en De Unie

LooptijdTot 31 dec 2014