Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening  

PDF: CAO WMD 2013 - het functieboek PDF: CAO WMD 2013 - excl functieboek

Vanaf 1 januari nieuwe voorwaarden FNV

Een nieuwe vereniging betekent ook nieuwe afspraken. Belangrijkste wijziging is dat de opzegtermijn... Lees verder

Deze cao 
December 2014: Ook leden stemmen tegen nieuwe cao Welzijn. Van de leden die hun mening hebben gegeven op het eindbod van de MOgroep voor een nieuwe cao Welzijn&Maatschappelijke Dienstverlening heeft 63 % tegen de cao gestemd. Dit betekent dat Abvakabo FNV de cao niet zal ondertekenen. Wat dit voor gevolgen heeft, lees je in de nieuwsbrief

Om uitleg te geven over de reden van het afwijzen van de nieuwe cao en de gevolgen hiervan organiseren wij bijeenkomsten. Kom ook en laat je informeren!

December 2014: Eindbod werkgevers nieuwe cao Welzijn afgewezen
Het door Abvakabo FNV negatief voorgelegde eindbod van de MOgroep voor een nieuwe cao Welzijn is door een  meerderheid van leden van bond afgewezen. Vakbond CNV Publieke Zaak, waar FNV de onderhandelingen met de MOgroep mee voerde bereikte eerder wel een akkoord over het eindbod met de MOgroep. Door de ontstane situatie heeft Abvakabo FNV besloten samen met de leden na te denken over verdere stappen die de bond nu kan of moet zetten. Meer informatie:

November: Op 6 november jl. heeft de MOgroep een eindbod voor een nieuwe cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening neergelegd. Na beoordeling door ons bestuur en onze kaderleden is besloten dit eindbod met een negatief advies voor te leggen aan de leden. Maar leden hebben het laatste woord. Wij vinden het belangrijk dat jij meebeslist. Want het gaat uiteindelijk over jouw arbeidsvoorwaarden. Wat vind je van het eindbod van de MOgroep? Breng hier vóór 5 december je stem uit.

Hier vind je de nieuwsbrief van Abvakabo FNV met verdere uitleg.

September 2014:  Voor de zomer heeft de MOgroep, de werkgeversvereniging,  de afspraak voor de onderhandeling over een nieuwe cao Welzijn afgezegd. Dat kwam voor de bonden als een onaangename verrassing en was het sein om een ultimatum voor te bereiden. Na het advies van de Stichting van de Arbeid (juli 2014) over het derde WW-jaar, heeft de MOgroep aangegeven op donderdag 23 oktober aanstaande toch weer in gesprek te willen. Lees hier de nieuwsbrief.

juni 2014: De werkgevers hebben het cao-overleg van donderdag 12 juni jl. op het laatste moment afgezegd. Het is de tweede keer dat de MOgroep, vertegenwoordiger van de werkgevers in de Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD), het overleg afgezegd. Daarmee geven ze een duidelijk signaal: ze willen op dit moment geen nieuwe cao. De vernieuwing van de cao - waar de MOgroep zelf om gevraagd heeft - en waar we al meer dan een jaar over in gesprek zijn, groeit ze mogelijk boven het hoofd. Lees meer in de nieuwsbrief W&MD.

mei 2014: De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao W&MD zijn afgebroken.Het vernieuwingstraject in de cao Welzijn is uiteindelijk gestrand, omdat de werkgevers geen
toezeggingen willen doen om het 3e WW-jaar te repareren. De bonden zijn hierover erg teleurgesteld en willen graag zo spoedig mogelijk weer aan tafel. In de tussentijd zijn wij een petitie gestart. Deze nemen wij mee naar de werkgevers. Lees ook de nieuwsbrief W&MD

maart 2014: In 2013 zijn we gestart met de fundamentele heroverweging van de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), waarin we zoeken naar een nieuwe vorm voor de huidige cao. Werkgevers en werknemers hebben continue gesprekken gevoerd. Rode draad in deze gesprekken: optimale duurzame inzetbaarheid. Na een aantal formele onderhandelingen - zonder resultaat - hebben er in februari informele gesprekken plaatsgevonden. We hopen dat deze op 20 maart aanstaande, wanneer er weer een formeel overleg plaatsvindt, tot een resultaat leiden. Lees meer.

januari 2014: Jaarlijks stelt het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in december de premies voor OP/PP en AP vast. Ook de franchises voor 2014 zijn bekend geworden. In de CAO W&MD zijn afspraken in artikel 10.2 vastgelegd over de verdeling van de premies over werkgevers en werknemers. Lees meer.  

13 december 2013: Na een intensief traject (fcb.nl/caowelzijn) zijn de cao-partijen Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de MOGroep er niet in geslaagd om definitief knopen door te hakken. De cao-inzet is uitgewisseld en de wensen van alle partijen zijn uitgebreid besproken en verkend. Op 13 januari hervatten de partijen het cao-overleg. Dit geeft ruimte voor iedereen om een aantal mogelijkheden nader te bekijken. Lees hier de inhoud van de cao-inzet. Lees hier de inhoud van de cao-inzet.

8 oktober 2013: In het onderhandelingsakkoord voor de nieuwe cao Welzijn&Maatschappelijke Dienstverlening is in 2012 afgesproken dat er in 2013 een zogeheten 'fundamentele
heroverweging' van de cao plaatsvindt.

27 februari 2013: de nieuwe cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening 2012-2013 is bekend.

10 december 2012: De leden van Abvakabo FNV en de werkgeversvereniging hebben ingestemd met de nieuwe cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Bij Abvakabo FNV ging meer dan 90 procent van de leden akkoord met het voorgelegde resultaat. Op korte termijn zal het akkoord omgezet worden in definitieve teksten en brengen wij je hiervan op de hoogte.

22 november 2012: Abvakabo FNV legt het cao resultaat, in overleg met de landelijke adviescommissie (lac) en gezien de externe omstandigheden in de sector, positief aan je voor. Stemmen kon t/m 7 december 2012.

13 november 2012: Abvakabo FNV heeft samen met CNV Publieke Zaak en werkgeversorganisatie MOgroep een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

7 november 2012: Afgelopen maandag zijn er weer onderhandelingen geweest voor de nieuwe cao WMD. De partijen zijn elkaar erg dicht genaderd, maar nog niet tot een definitief akkoord gekomen. Zodra meer bekend is, hoor je dit direct van ons. Hou deze cao-pagina in de gaten.

29 oktober 2012: De onderhandelingen voor een nieuwe cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening zijn na een periode van stilte op 25 oktober jl. hervat. Werkgevers en bonden moeten op zes cruciale onderwerpen een overeenkomst zien te bereiken om tot een cao te komen. Daarbij moeten zij allebei inleveren.

De zes onderwerpen op een rij:

  • looptijd van de cao
  • intensiveren werk naar werktrajecten
  • verrekenen deel kosten werk-werktrajecten
  • beperkte loonafspraken
  • beperkte versobering overgangsregeling wachtgeld
  • fundamentele heroverweging in 2013 over de cao.

Abvakabo FNV vindt dat de gesprekken nog weinig hoop geven voor een beoogd resultaat. De onderwerpen liggen gevoelig bij de achterban van beide partijen. De gespreken hebben dan ook nog niet tot een nieuwe cao geleid. Op 5 november 2012 volgt de laatste poging om eruit te komen. Lukt dat niet, dan gaan wij ons beraden over de dan ontstane situatie.

12 oktober 2012: Zoals je weet is er al ruim anderhalf jaar geen nieuwe cao voor de sector. Een bemiddelaar heeft inmiddels een aantal oplossingen gegeven voor de verschillen tussen de MOgroep en de bonden. Op 25 oktober vindt opnieuw een formeel overleg plaats. Abvakabo FNV heeft de cao per 1 oktober opgezegd. Lees het laatste nieuws over je cao in de nieuwsbrief van 12 oktober 2012.

24 september 2012: Abvakabo FNV is gestart met de campagne: 'Wat als de mensen van welzijn er niet zijn?' We vragen aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen op het welzijnswerk. En jouw hulp om deze boodschap verder te verspreiden. Lees snel wat je kan doen om te helpen in de nieuwsbrief van 24 september 2012.

1 juni 2012: Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2012 (pdf)

5 maart 2012: Abvakabo FNV blijft strijden voor een betere cao WMD. Lees de nieuwsbrief

26 januari 2012: De cao Welzijn is algemeen verbindend verklaard. Dat betekent kortweg dat de cao geldt voor alle werkgevers en werknemers binnen welzijn. Ook degene die niet lid zijn van de MOgroep of een vakbond. Werkgevers zijn bij aanbestedingen dan verplicht de cao te volgen. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie.

Januari 2012: Op de valreep van 2011 is door werknemers- en werkgeversorganisaties in Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening besloten de cao opnieuw met een jaar te verlengen. Hierbij is de afspraak gemaakt dat het mogelijke blijft -door middel van collectieve acties- een betere cao af te dwingen. De vakbonden oriënteren zich op regionale acties.

‘Welzijnswerk vaak eerste slachtoffer bij bezuinigingen’

‘Welzijnswerk is essentieel voor onze samenleving en voorkomt veel ellende en kosten. Gemeenten doen zichzelf tekort als ze daarop bezuinigen!’ Hans Wijers, landelijk onderhandelaar welzijn bij Abvakabo FNV
 
 

Veelgestelde vragen

Dit is niet geregeld in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het kan zijn dat je in het kader van een reorganisatie of fusie opeens geen onregelmatige diensten meer hebt en dus ook geen ORT, terwijl dat niet je keus is. In een sociaal plan wordt dan vaak een afbouwregeling afgesproken. Bij twijfel over het sociaal plan kun je contact opnemen met ABVAKABO FNV.
Nee, als stagiaire heb je geen recht op salaris. Wel kun je een stagevergoeding ontvangen. Dit is niet geregeld in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, maar verschilt per instelling.

Wie de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) volgt, is geen werknemer en ontvangt geen salaris. Wie de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) of het duale traject (hbo) volgt, is leerling-werknemer en ontvangt het salaris dat hoort bij zijn/haar leerjaar en de opleiding die hij/zij volgt.

Dit is afhankelijk van de instelling waar je werkt en van je arbeidsovereenkomst. In de cao is alleen voor nachtdienst een uitzondering voor werknemers van 55 jaar en ouder: deze hoeven geen nachtdiensten te doen. Daarnaast kan het zijn dat je afgesproken hebt alleen overdag te werken. Dit moet dan in je arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.
In de regel moet je uiterlijk vier weken voor de aanvang van de roosterperiode je rooster ontvangen. Incidenteel en in bijzondere gevallen als het dienstbelang dat noodzakelijk maakt, kan de werkgever hiervan afwijken in een regeling waarover overeenstemming is bereikt met de ondernemingsraad.
Wijziging is alleen mogelijk voor vervanging van een zieke collega. Wat er dan moet gebeuren is niet geregeld in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. We gaan ervan uit dat een wijziging in overleg met de werknemers plaatsvindt.
Bij bevordering ontvang je het salaris dat hoort bij de functionele schaal van je nieuwe functie. Je verdient dan minimaal het aanvangssalaris van de nieuwe schaal en ten minste één periodiek hoger dan het salaris van je vorige functie.
Let op: een hogere schaal na herwaardering van je functie is geen bevordering.
De cao kent drie verschillende vergoedingsregelingen voor werken op onregelmatige tijdstippen. Welke regeling op jou van toepassing is, hangt af van de werkgever voor wie je werkt. Er is een regeling voor werknemers in de maatschappelijke opvang, voor een aantal specifieke werkgevers en voor de overigen. Kijk dus goed in de cao welke van de drie regelingen voor jou van toepassing is! Het dagvenster (de uren waarover je in ieder geval geen toeslag ontvangt) duurt in alle gevallen van 8.00 tot 18.00 uur. Val je onder ‘overigen’, dan duurt het van 7.00 tot 19.00 uur.

Meer veelgestelde vragen

Details

OnderhandelaarsHans Wijers
WerkingssfeerPersonen werkzaam in de welzijnssector
Aardbedrijfstak
WerkgeverMOgroep
SectorfondsFCB Dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken
Andere bonden

CNV Publieke Zaak

LooptijdTot 1 jan 2011