Abvakabo FNV. Je werk is het waard
Home > Mijn sector > Mijn cao > Ziekenhuizen

Ziekenhuizen  

Cao-tekst Ziekenhuizen Akkoord cao Ziekenhuizen
wijkverpleegkundige_thuis_bij_oudere_man (ANP: Koen Suyk)

RegioSessies 'Risico's van ambulant en alleenwerken'

Op 3 of 5 februari ben je welkom op de RegioSessie ‘Risico’s van ambulant en alleenwerken’.... Lees verder

Deze cao

25 november 2014: De werkgevers hebben de onderhandelingen voor de cao ziekenhuizen abrupt beëindigd door een eindbod neer te leggen dat het daglicht niet kan verdragen. Ziekenhuismedewerkers bereiden de komende periode acties voor. onder  worden. Lees meer in het artikel Onzekere contracten breekpunt bij cao ziekenhuizen.

16 oktober 2014: De vakbonden zijn zwaar teleurgesteld: na een nacht doorhalen om verbetering te bereiken voor 190.000 medewerkers in de ziekenhuizen, hebben de werkgevers het overleg opgeschort. Op 25 november overleggen de vakbonden opnieuw met de werkgevers. Lees meer in het bericht Onbevredigend resultaat na 15 uur onderhandeling cao Ziekenhuizen

7 oktober 2014: Het ophalen van meer dan 30.000 handtekeningen en het vervolgens aanbieden van deze handtekeningen aan de leden van de raden van bestuur hebben niet geleid tot beweging in het cao-overleg op maandag 6 oktober. Lees meer in het bericht Geen resultaat ronde acht cao Ziekenhuizen

September 2014: Dinsdag 9 september hebben werknemers in twintig ziekenhuizen bij elkaar 30.129 handtekeningen overhandigd aan de Raden van Bestuur. Hiermee vroegen ze om achter hen te staan en druk uit te voeren op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om snel een nieuwe en eerlijke cao Ziekenhuizen af te sluiten. De actie heeft geholpen: 6 oktober wordt het overleg hervat. Lees het nieuwsbericht en bekijk de foto's.

Juli 2014: Ook de zevende onderhandelingsronde voor de cao-ziekenhuispersoneel heeft niets opgeleverd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) volhardt namens de werkgevers in het herhalen van hun verslechteringsvoorstellen en beweegt geen millimeter. Cao-onderhandelaar Elise Merlijn: 'Het lijkt wel of de NVZ zich verschanst heeft in de loopgraven. Ze willen daar duidelijke niet uit. De vakbonden willen wel bewegen en hebben creatief en constructief met de NVZ- vertegenwoordigers meegedacht om problemen rond verlofuren en het in dienst houden van werknemers op te lossen.' Lees hier het hele nieuwsbericht

Bekijk hier wat de verschillen zijn tussen de voorstellen van de werknemers en werkgevers (pdf)
Lees de nieuwsbrief die we naar de leden hebben gestuurd (pdf)

We hebben handtekeningen verzameld in ziekenhuizen voor een goede cao en tegen de verslechteringsvoorstellen. Je kon ook via de website stemmen.

Juni 2014: De zesde ronde in de onderhandelingen voor de cao Ziekenhuizen heeft gisteren weer niets opgeleverd. Vakbonden Abvakabo FNV, NU’91, FBZ en CNV Publieke Zaak kregen opnieuw te maken met de onwil van de werkgevers om te onderhandelen. Op 1 juli staat een vervolgafspraak gepland.

12 februari 2014: Abvakabo FNV en de overige vakbonden wisselen voorstellen uit met werkgeversorganisatie NVZ. Lees hier wat de Inzet cao vakbonden (pdf) is. We hebben  de inzet van de vakbonden en de werkgevers naast elkaar gezet in een matrix.
Ook interessant:

December 2013: Leden van Abvakabo FNV hebben definitief de inzet voor de cao Ziekenhuizen vastgesteld. (pdf).
 

‘Vooral vrouwen moeten eens aan zichzelf denken’

‘Ik ben blij als we weer iets bereikt hebben voor mensen in de zorg. Die zijn gewend om voor anderen te zorgen. Vooral vrouwen kunnen heel veel aan. Maar gezond eigenbelang is af en toe ook nodig.’ Elise Merlijn, landelijk onderhandelaar Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheid Zorg Abvakabo FNV
 
 

Veelgestelde vragen

Indien je door toedoen van de werkgever geen of minder onregelmatige diensten draait, of als de beëindiging of vermindering van het draaien van onregelmatige diensten plaatsvindt op medisch advies en niet is te wijten aan je eigen schuld, dan heb je aanspraak op een afbouwregeling. Er bestaat recht op een vergoeding als:

  • de werknemer in dezelfde instelling op het moment  van de beëindiging dan wel vermindering van het draaien van onregelmatige diensten tenminste drie jaren onafgebroken onregelmatige dienst heeft verricht;
  • er geen sprake is van een tijdelijke beëindiging of vermindering van de onregelmatige dienst;
  • het verschil in het salaris meer dan 2 procent bedraagt (in artikel 10.5 lid 3 staat hoe het verschil berekend moet worden);
  • het nieuwe salaris lager is dan het oude salaris.

De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75 procent, gedurende het tweede jaar 50 procent en gedurende het derde jaar 25 procent van het verschil.

De stagevergoeding voor leerlingen in het MBO en HBO is 300 euro bruto per maand voor een voltijdstage. Voorwaarde is dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt.
De stage is inclusief de gemaakte onkosten van de stagiair. De kosten voor noodzakelijke inentingen worden door de overheid of de werkgever vergoed.
De eindejaarsuitkering is een percentage van het salaris. Voorwaarde is dat je werknemer bent en onder de cao valt. Stagiaires, uitzendkrachten, vakantiekrachten en mensen die incidenteel op afroep werkzaamheden doen, vallen niet onder de cao en hebben dus geen recht op een eindejaarsuitkering. In 2010 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 6,73 procent. In 2011 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 7,33 procent

De vergoeding voor een dienstreis is gebaseerd op de kosten van een reis met de laagste klasse van het openbaar vervoer. Als je met toestemming van je werkgever de auto gebruikt, ontvang je 0,30 euro per kilometer. Verblijfskosten krijg je vergoed op basis van de noodzakelijk gemaakte kosten. Op verzoek van je werkgever moet je deze kosten kunnen aantonen.

Let op: Je werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen!

In de maand mei ontvang je 8 procent van je jaarsalaris als vakantiebijslag. Het jaarsalaris is twaalf maal het op 1 mei geldende salaris. De vakantiebijslag bedraagt  per 1 juli 2009 minimaal 1665 euro per jaar als je 22 jaar of ouder bent.

Sinds 1 juli 2010 is de ondergrens van de vakantiebijslag verhoogd naar 1682 euro  (Voor deeltijders geldt het naar rato-beginsel). Ga je eerder uit dienst of heb je in mei nog geen vol jaar gewerkt, dan ontvang je het bedrag naar rato (opbouwsysteem).

Let op: in overleg met de ondernemingsraad kan er een regeling worden getroffen voor de werknemer die liever maandelijks zijn vakantietoeslag ontvangt.

Je ontvangt zes maanden voor je herregistratiedatum een oproep voor herregistratie van het BIG-register.

Verpleegkundigen die ook na 2013 geregistreerd willen blijven in het BIG-register moeten voldoen aan de eisen die de wet BIG in artikel 3 voorschrijft. Als verpleegkundige moet je je iedere 5 jaar opnieuw laten registreren. De planning is dat in januari 2013 de eerste herregistratie een feit is. Om voor deze herregistratie in aanmerking te komen moet je over de laatste vijf jaar aan de volgende eisen voldoen:

  • In een periode van vijf jaar 1840 uur gewerkt hebben. Dit is gemiddeld een dag in de week.
  • Of in die tijd een scholing tot basisverpleegkundige hebben gevolgd.

Werkervaring is voor de werkende verpleegkundige de enige eis waaraan voldaan moet worden om de herregistratie wet BIG te krijgen.

Meer informatie op www.bigregister.nl/heregistratie

Als je de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) volgt, ben je niet in dienst en ontvang je geen salaris maar een stagevergoeding. Zie de vraag: Heb ik als stagiaire recht op een vergoeding? Als je de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgt, ontvang je het salaris dat hoort bij het leerjaar en de opleiding die je volgt. De salarisschalen staan in de cao vermeld.

Sinds 1 januari 2000 is het systeem FWG 3.0 van kracht, dat de functiewaardering regelt. Je functie komt voor herindeling in aanmerking als het systeem door cao-partijen wordt gewijzigd of de inhoud van de functie verandert.

Herindeling mag niet eerder dan een jaar na de vorige indeling plaatsvinden. Een schematisch overzicht staat in bijlage D van de cao. De herindeling is verdeeld in drie fasen:

  • De start van de herindeling (art. 2.3),
  • Vaststellen van de functiebeschrijving (art. 2.4),
  • Waardering van de functiebeschrijving (art. 2.5).

Je werkgever kan de herindeling starten. Je kunt zelf ook vragen om herindeling. Als je werkgever je verzoek afwijst, kun je hiertegen binnen dertig dagen bezwaar maken. De werkgever vraagt dan de Interne Bezwarencommissie (IBC) om advies. Binnen dertig dagen na ontvangst van dit advies besluit je werkgever definitief.

Let op: herindeling kan ook negatief uitpakken. Je salaris kan zelfs worden verlaagd als je na herindeling in een lagere functiegroep blijkt te vallen.

Je werkgever zal je na de start van de herindeling schriftelijk een voorlopige functiebeschrijving voorleggen. Hiertegen kunt je binnen dertig dagen bezwaar maken. De werkgever vraagt dan de Interne Bezwarencommissie (IBC) om advies. Binnen dertig dagen na ontvangst van dit advies besluit je werkgever definitief. Het moment waarop overeenstemming over de beschrijving van je functie bestaat is bepalend voor een eventuele nieuwe inschaling.

In de waarderingsfase legt je werkgever je een voorlopig herindelingsbesluit voor. Tegen dit voorlopige besluit kun je binnen dertig dagen bezwaar maken. De werkgever vraagt dan de Interne Bezwarencommissie (IBC) om advies. Binnen dertig dagen na ontvangst van dit advies besluit je werkgever definitief. Als je hiermee niet instemt, kun je binnen zestig dagen bezwaar maken bij de Landelijke Commissie Functiewaardering (LCF).


Meer veelgestelde vragen

Details

OnderhandelaarsElise Merlijn
WerkingssfeerPersonen werkzaam in ziekenhuizen
Aardbedrijfstak
WerkgeverNVZ
SectorfondsStichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen
Andere bonden

CNV Publieke Zaak, FBZ, NU'91

LooptijdTot 1 mrt 2014